Všeobecné podmienky používania vernostnej karty Marionnaud platné od 01.10.2015

Obchodná spoločnosť MIDIO, spol. s r.o., so sídlom: Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 346 421, zápis: OR OS BA I, odd.: Sro, vl. č.: 4704/ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom siete predajní Marionnaud Perfumeries v Slovenskej republike, v ktorých uplatňuje pre svojich zákazníkov vernostný program (ďalej aj ako „vernostný systém“). Tieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Marionnaud (ďalej aj ako „Všeobecné podmienky“) stanovujú pravidlá členstva vo vernostnom systéme a upravujú s tým súvisiace práva a povinnosti zákazníkov a prevádzkovateľa. 
 
V rámci tohto vernostného systému je zákazník oprávnený od prevádzkovateľa bezplatne získať  vernostnú kartu (ďalej aj ako „karta“), a to v ktorejkoľvek z predajní Marionnaud Perfumeries v SR prevádzkovaných prevádzkovateľom. Karta bude vydaná zákazníkovi (ďalej aj ako „držiteľ“) na základe jeho vyplnenej žiadosti o kartu priamo v predajni, v ktorej zákazník vyplnenú žiadosť odovzdal alebo na základe elektronickej žiadosti zákazníka na webovej stránke www.marionnaud.sk. Karta je osobná a neprenosná, t. j. môže ju používať len osoba, na ktorej meno je karta vydaná. V prípade zistenia použitia karty v rozpore so Všeobecnými podmienkami je prevádzkovateľ oprávnený nepriznať, resp. odobrať takto získané výhody, najmä nazbierané vernostné body (ďalej aj ako „body“), nevydať vernostné šeky a taktiež kartu okamžite zrušiť, všetko bez akýchkoľvek peňažných alebo iných nárokov zákazníka z uvedeného titulu a bez povinnosti zákazníka vopred informovať.

Vernostná karta umožní, aby držiteľ po jej predložení získal za svoje nákupy vo všetkých predajniach Marionnaud Perfumeries body, ktoré sú prideľované podľa nasledujúcich podmienok: V okamihu vystavenia karty získa držiteľ 50 bodov. Za každých 1,99 € z nákupu je držiteľovi pridelený 1 bod. V deň narodenín držiteľa a dva dni po ňom, získava držiteľ pri nákupe 2-násobný počet bodov. Platnosť vernostných bodov, ktoré držiteľ získal za nákup, je dva roky odo dňa, keď sa uskutočnil nákup, za ktorý majú byť vernostné body pripísané. Pri dodatočnom pripísaní bodov je rozhodný deň nákupu.

O počte získaných bodov je možné sa informovať prostredníctvom dopytu zákazníka na e-mailovej adrese prevádzkovateľa: info@marionnaud.sk.

Získané body nemôžu byť postúpené inej osobe ani vymenené za iný tovar. Pri dosiahnutí 100 bodov vzniká držiteľovi nárok na Vernostný šek Marionnaudv v hodnote 10,- EUR (ďalej aj ako „vernostný šek“), ktorý bude automaticky zaslaný na adresu držiteľa karty. Vernostné šeky platia 6 mesiacov od ich vystavenia.
Vernostný šek je možné uplatniť na nákup výrobkov len v predajniach Marionnaud Perfumeries v Slovenskej republike a v iných krajinách Eurozóny (v ktorých je platnou menou „EURO“), a to pri preukázaní sa zákazníka svojou kartou.

V nijakom prípade vernostný šek ako celok, ale ani čiastočne, nebude môcť byť vymenený za peniaze. Vernostný šek nemôže byť postúpený inej osobe. Vernostný šek je použiteľný kedykoľvek počas 6 mesiacov od dátumu jeho vystavenia, pričom vernostný šek je použiteľný iba jednorazovo na nákup tovaru maximálne v hodnote na ňom uvedenej. Poškriabané, roztrhané alebo inak poškodené vernostné šeky môžu byť odmietnuté, a teda ich nebude možné uplatniť.

V prípade zničenia, straty alebo krádeže karty je potrebné, aby jej držiteľ túto skutočnosť bezodkladne oznámil prevádzkovateľovi a v prípade záujmu o jej ďalšie využívanie požiadal o vydanie náhradnej (novej) karty v ktorejkoľvek z predajní Marionnaud Perfumeries v Slovenskej republike alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@marionnaud.sk, a to najneskôr do 6 mesiacov od jej zničenia, straty alebo krádeže. Nová vernostná karta bude zaslaná čo možno najskôr na adresu držiteľa. To umožní držiteľovi získať svoje nepoužité body z predchádzajúcej karty na náhradnú (novú) kartu. Ak držiteľ nesplní túto podmienku pre vydanie novej karty riadne a včas, stratí možnosť využívať svoje dovtedy nazbierané body, ako aj všetky ďalšie výhody, ktoré sú spojené s kartou. Nezávisle od počtu bodov, ktoré má k dispozícii, každý držiteľ získa presne určené výhody, ktoré sú ponúkané v predajniach Marionnaud Perfumeries. Budú označené v predajni alebo na www.marionnaud.sk. Pri výnimočných príležitostiach budú držiteľovi udelené ešte doplnkové body, a to bez povinnosti nákupu. Takisto môže byť držiteľovi karty ponúknutá účasť na osobitných podujatiach.

Držiteľ vernostnej karty svojím podpisom registračného formulára na predajni alebo odoslaním elektronickej žiadosti o vernostnú kartu prostredníctvom webovej stránky www.marionnaud.sk vyhlasuje, že dobrovoľne a výslovne súhlasí so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska vrátane PSČ, e-mail, telefón, mobil prevádzkovateľom na účely vstupu, evidencie a využívania výhod/benefitov z členstva vo vernostnom systéme, a to prípadne aj prostredníctvom tretej osoby poverenej spracúvaním a aktualizáciou databázy zákazníkov. Poskytnutie požadovaných osobných údaj je dobrovoľné.
Údaje, ktoré sú od držiteľa požadované, sú potrebné na vyhotovenie a evidovanie jeho vernostnej karty a sú určené pre prevádzkovateľa a pre sprostredkovateľov.
Identifikačné údaje sprostredkovateľov sú nasledovné:
·       DIVA Center s.r.o., so sídlom: Na Křivce 58, Praha 10, Česká republika, IČO: 25746961, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, oddiel: C, vložka č.: 66545;
·       CORTEX, spol. s r.o., so sídlom: U Elektry 974/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 47125616, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, oddiel: C, vložka č.: 13052;
·       EuroSMS s.r.o., so sídlom: Račianska 96, 831 02 Bratislava, SR, IČO: 46 166 939, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73978/B;
·       APS Outsourcing a.s. - organizačná zložka, so sídlom: Školská 43/224, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 36 839 574, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Po, vl. č.: 1516/B;
·       L. K. Permanent, spol. s r.o., so sídlom: Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 31 352 782, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 5274/B.     
Osobné údaje budú sprístupnené nasledovnému okruhu príjemcov: subjekty prepojené majetkovo alebo personálne s prevádzkovateľom, vrátane jeho materskej spoločnosti MIDIO, a.s., so sídlom Praha 10, Na Křivce 58, Česká republika.

Tento súhlas je daný po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a je možné ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu MIDIO, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, SR alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu info@marionnaud.sk.
Pri každom použití vernostnej karty v priebehu návštevy predajní Marionnaud Perfumeries pri pokladni budú zozbierané informácie týkajúce sa nákupov držiteľa vernostnej karty, najmä však ich hodnota.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) má zákazník ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
a)     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je zákazník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
d)     vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e)     opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f)      likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
h)     blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: MIDIO, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika.
Dotknutá osoba má aj ďalšie práva v zmysle ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.
Štátnym orgánom vykonávajúcim dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Odborárske námestie č. 3, 817 60 Bratislava 15, Slovenská republika.
 
Žiadna zmena Všeobecných podmienok, vrátane zrušenia vernostného systému a následného zrušenia karty, nedáva jej držiteľovi právo na peňažné ani iné odškodné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody alebo ujmy, priame či nepriame, vrátane prípadnej technickej poruchy pri použití vernostnej karty. Zákazníkovi bude umožnené, aby mal v prípade technickej poruchy možnosť použiť vernostnú kartu (so zachovaním plného počtu dosiahnutých bodov) pri najbližšom nákupe v stanovenej lehote a taktiež aby bol v prípade zrušenia vernostného systému alebo zmeny jeho podmienok informovaný v dostatočnom časovom predstihu min. 30 dní vopred zverejnením na webovom sídle spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. (www.marionnaud.sk).
 
Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ zasiela listové zásielky v zmysle týchto Všeobecných podmienok (obsahujúce napr. vernostný šek, vernostnú kartu) výhradne len na adresy v Slovenskej republike.
 
Tieto Všeobecné podmienky môžu byť kedykoľvek upravené, zmenené alebo zrušené jednostranne zo strany prevádzkovateľa, pričom o takejto zmene sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať svojich zákazníkov min. 30 dní vopred vyvesením oznámenia priamo v predajniach Marionnaud Parfumeries alebo zaslaním predmetného oznámenia zákazníkovi poštou, prípadne zverejnením na stránke prevádzkovateľa www.marionnaud.sk.
 
Aktuálne znenie Všeobecných podmienok je dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.marionnaud.sk.

Tieto všeobecné podmienky používania vernostnej karty Marionnaud sú platné od 01.10.2015.