background image
Vyhľadať obchod

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

MIDIO, spol. s r.o. (Marionnaud Parfumeries), slovneská spoločnosť s identifikačným číslom 31 346 421 a sídlom v Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109 Bratislava, registrovaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4704., informuje používateľov, ktorí navštevujú alebo využívajú služby, aplikácie, nástroje a všeobecne obsah nachádzajúci sa na webových stránkach, o všeobecných podmienkach, ktorými sa prístup na stránky a ich návšteva riadia.

POUŽITIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Tým, že tieto webové stránky prechádzate a/alebo používate, získavate postavenie používateľa. Navštevovanie a používanie týchto webových stránok prebieha výhradne na zodpovednosť používateľa a potvrdzuje, že používateľ prijíma a je oboznámený s každou z týchto podmienok.

Používaním týchto webových stránok potvrdzujete, že máte viac ako štrnásť rokov. Pokiaľ máte menej ako štrnásť rokov, musíte na používanie týchto webových stránok najprv získať zvolenie svojich rodičov, poručníkov alebo zákonných zástupcov, ktorí ponesú zodpovednosť za všetky kroky urobené deťmi v ich starostlivosti.

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. môže odmietnuť alebo odobrať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prístup na tieto webové stránky tým používateľom, ktorí porušia ustanovenia týchto podmienok použitia, zákon, zvyklosti alebo verejný poriadok.

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. môže podobne kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia pozmeniť tieto všeobecné podmienky a zaviesť nové podmienky použitia. Použitie webových stránok po zmene všeobecných podmienok bude znamenať, že používateľ tieto zmenené podmienky prijal.

KONTAKT

Na účely týchto všeobecných podmienok a pre akúkoľvek komunikáciu, ktorá je potrebná medzi spoločnosťou MIDIO, spol. s r.o. a používateľom, môže táto komunikácia smerovať na adresu Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109 Bratislava alebo byť poslaná na e-mailovú adresu info@marionnaud.sk. Výslovne súhlasíte s tým, že pre všetku komunikáciu týkajúcu sa používania týchto webových stránok bude použitie e-mailu platné pre realizáciu tohto komunikačného postupu.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Používateľ berie na vedomie, že všetky prvky týchto webových stránok, informácie a materiály tu sa nachádzajúce, obchodné známky, štruktúra, výber, usporiadanie a prezentácia obsahu a počítačové programy používané v súvislosti s nimi sú chránené právami k duševnému vlastníctvu spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. alebo tretích strán a že použitie týchto webových stránok neudeľuje tieto práva k duševnému vlastníctvu okrem práv, ktoré sú konkrétne uvedené na webových stránkach alebo udelené podľa príslušných ustanovení zákona o majetkových právach.

Pokiaľ to nebolo výslovne písomne schválené spoločnosťou MIDIO, spol. s r.o. alebo prípadne tretími stranami vlastniacimi príslušné práva alebo pokiaľ to nie je zákonom povolené, používateľ nesmie reprodukovať, transformovať, pozmeňovať, rozoberať, spätne analyzovať, distribuovať, prenajímať, požičiavať, poskytovať k dispozícii alebo umožňovať verejný prístup prostredníctvom akejkoľvek formy verejnej komunikácie k akémukoľvek z prvkov zmienených v predchádzajúcom odseku. Používateľ môže iba alokovať materiály, prvky a informácie, ku ktorým je poskytnutý prístup formou prezerania a používania týchto webových stránok pre vaše osobné použitie, a zaväzuje sa, že nebude takto získané materiály, prvky a informácie priamo či nepriamo komerčne využívať.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie poskytnuté používateľom pri prechádzaní webových stránok budú zapísané do súboru, za ktorý nesie zodpovednosť spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. so sídlom na vyššie uvedenej adrese, a budú využívané na riadenie vzťahu medzi používateľom a spoločnosťou MIDIO, spol. s r.o., na odpovedanie na vaše otázky, na to, aby vám boli akýmikoľvek prostriedkami poskytované informácie o výrobcoch a/alebo iných záležitostiach v oblasti parfumérie, kozmetiky, zdravia a skrášľovacích služieb; na riadenie zodpovedajúceho náborového procesu, pokiaľ používateľ poskytne svoj životopis, a na riadenie jeho registrácie na webových stránkach a jeho prípadných nákupov v e-shope. Používateľ tiež dovoľuje prenos údajov do spoločností vo vyššie uvedených odboroch na tento účel, aby vám boli preposielané ponuky výrobkov a služieb. Pokiaľ používateľ poskytne osobné údaje tretej strany, udelí pred jej zahrnutím informovaný súhlas a bude o to požiadaný v súlade s tu stanovenými účelmi.

Používateľ môže uplatniť svoje právo na prístup, opravu, zrušenie a vyjadrenie nesúhlasu tým, že napíše spoločnosti MIDIO, spol. s r.o. na adresu Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109 Bratislava alebo tým, že pošle e-mailovú správu na adresu info@marionnaud.sk a na obálku alebo v riadku predmetu uvedie: „Ochrana Údajov“.

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. informuje používateľov o umiestnení súborov cookies, ktoré ukladajú navigačné dáta pre uchovávanie vašich preferencií, čo sa týka prezerania týchto webových stránok a pre uľahčenie následných návštev týchto webových stránok. Pokiaľ používatelia nechcú povoliť súbory cookies, mali by túto možnosť odstrániť zo svojho prehliadača. Neprijatie súborov cookies môže spôsobiť poruchy pri prechádzaní týchto webových stránok.

TERMÍNY A PODMIENKY PREDAJA

Nákupy urobené používateľmi na týchto webových stránkach sa riadia podmienkami predaja nachádzajúcimi sa pod nasledujúcim odkazom: podmienky predaja a tiež všeobecnými podmienkami

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré prípadne vzniknú okrem iného: (i) dedukciami, opomenutiami, prerušeniami, počítačovými vírusmi, poruchami a/alebo odpojením pri prevádzkovaní tohto elektronického systému alebo spotrebičov a počítačov používateľov, spôsobenými príčinami mimo spoločnosti MIDIO, spol. s r.o., ktoré zabránia alebo pozdržia poskytnutie služieb alebo prechádzanie systému; (ii) zdržaniami alebo blokovaním použitia, spôsobenými či spôsobeným nedostatkami alebo preťažením internetu či iných elektronických systémov; (iii) poškodením, ktoré môže byť spôsobené tretími stranami nezákonnými činnosťami, ktoré sú mimo kontroly webových stránok a ktoré nemožno pripisovať spoločnosti MIDIO, spol. s r.o.; (iv) nemožnosťou poskytovať službu alebo umožniť prístup z dôvodov, ktoré nemožno pripisovať spoločnosti MIDIO, spol. s r.o., a ďalej kvôli používateľovi, tretím stranám alebo vyššej moci.

HYPERLINKY

Pokiaľ budú používateľom poskytnuté k dispozícii technické odkazujúce prvky (napríklad okrem iného odkazy, bannery, tlačidlá a pod.), adresáre a nástroje vyhľadávania, ktoré používateľom umožňujú prístup na webové stránky vlastnené a/alebo prevádzkované tretími stranami, spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. nezaručuje ani nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť z prevádzkovania alebo prístupnosti stránok, na ktoré odkazy smerujú, ani za kvalitu, zákonnosť a užitočnosť informácií a obsahu a existujúcich služieb na stránkach, na ktoré odkazy smerujú.

Spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. poskytuje používateľom tieto odkazy iba pre ich pohodlie a ich zahrnutie na týchto webových stránkach neznamená, že spoločnosť MIDIO, spol. s r.o. akceptuje a podporuje obsah na stránkach, na ktoré odkazy smerujú, a tieto odkazy takisto nepredstavujú žiadny vzťah medzi spoločnosťou MIDIO, spol. s r.o. a majiteľom dotyčných stránok.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Ustanovenia týchto podmienok sa budú riadiť španielskymi zákonmi a budú podľa týchto zákonov vykladané. Pokiaľ to zákon výslovne nezakazuje, pre riešenie všetkých sporných záležitostí vzniknutých z týchto všeobecných podmienok alebo týkajúcich sa porušenia, výkladu, ukončenia alebo platnosti akéhokoľvek ustanovenia podmienok týchto webových stránok sa strany na základe vzájomnej dohody podriaďujú pôsobnosti a jurisdikcii súdov, ktoré sú k tomu príslušné podľa aktuálnej legislatívy.